Issa Kabor
Issa KaborT??n d?ng h??nh ?nh - Icon Sport
qua Etienne Leray
Li??n ?o??n 1

lịch thi đấu vòng loại world cup 2022 ?? OM: Manchester City pr ê te issa kabor é à marseille!(ch??nh th?c)

Issa Kabor's pr ê t (21) à à Olympique de Marseille, t? Manchester City, A é T exicalis é.

Zapping Eleven World L?ch Blues cho World Cup 2022

Olympique de Marseille ho??n th??nh vi?c tuy?n d?ng th? m??i t? c?a s? chuy?n nh??ng m??a h??, v?i s? cho m??n t? Issa Kabor?? (21) t? Manchester City.??

B??n ph?i Burkinab??, ?? cho Troyes m??n m??a tr??c, ??n ?? c?nh tranh Jonathan Clauss nh? m?t piston ph?i.

Issa Kabor?? ?? m??n OM

Cho r é sumer

Issa Kabor's pr ê t (21) à à Olympique de Marseille, t? Manchester City, A é T exicalis é. Lat é Ral ph?i Burkinab é A é T é D é T?i Club Phoc é v?i m?t t??y ch?n mua c? ??nh é e à 20 tri?u euro.

Etienne Leray
R é ng??y
Etienne Leray
Podcast Men's Up Life
??

T? b??o h??ng ng??y

T??m m?t S é lection b??i vi?t trong H?p th? c?a b?n.